Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    01.01.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych.
  • nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”,
  • brak mapy strony,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono : 03.09.2020 r.
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 26.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Dróżdż, adres poczty elektronicznej: sztutowo@bpsztutowo. pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 55 247 8414.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny ( ul. Szkolna 13 , 82-110 Sztutowo)

Placówka mieści się w wydzielonym skrzydle budynku szkoły podstawowej.
Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,  poręcze po obu stronach schodów wejściowych. Powierzchnia biblioteki stanowi jednolitą przestrzeń, bez żadnych utrudniających komunikację progów, czy schodków. Szerokie wykusze umożliwiają swobodne poruszanie i dostęp do pomieszczeń bez ograniczeń.
Toaleta  dostępna dla osób z niepełnosprawnościami .
Parking ogólnodostępny bez wyznaczonego miejsca  dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich  (ul. Rybacka 41 , 82-100 Kąty Rybackie)

Placówka jest przystosowana do korzystania z jej usług przez osoby z niepełnosprawnościami
Podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcz przy schodach wejściowych, odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe do budynku i pomieszczenia biblioteki. Przestrzeń placówki na jednym poziomie, nie ma progów, a aranżacja na tyle funkcjonalna, że osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie przemieszczać się po całej powierzchni placówki (nie ma drzwi), mają dogodny dostęp do stanowiska bibliotekarza, komputerów i miejsca z prasą. Toaleta dostępna  dla osób z niepełnosprawnościami z wejściem wprost z szerokiego holu wejściowego.
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w ramach przestrzeni parkingowej obiektu, znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.